Støvring vandværks historie

100 år med Støvring Vandværk I/S.

Støvring Vandværk blev stiftet den 7. September 1904 af 42 interessenter. Det økonomiske fundament var et lån på 7000 kr. optaget i Sparekassen for Randers By Og Omegn til etablering afvandværket.
De 42 interessenter hæftede solidarisk for lånet, hvilket indebar, at var der medlemmer, der ikke kunne svare sine forpligtelser, så var det de øvrige, der hæftede for gælden.

Der blev ved opstarten udfærdiget et sæt vedtægter, og her blev den årlige betaling for vand fastsat. Vandafgiften skulle betale for renter og afdrag på lånet, og blev fastsat til 6 kr. årligt for et hus med en vandhane og 12 kr. årligt til gårdene for 2 vandhaner.
Hvis nogle ønskede flere haner, var dette for egen regning og der skulle betales ekstra vandafgift.

Samtidig blev det bestemt, at der skulle betales en bøde på 5 kr. hvis man lod ikke medlemmer hente vand, ved sine vandhaner.
Vandet måtte kun bruges til husholdningsbrug og vanding af husdyr.
Hvis den årlige vandafgift ikke blev betalt til tiden, blev der lukket for vandet 8 dage efter.

Ved ejerskifte skulle den nye ejer indtræde i den tidligere ejers forpligtigetser ellers skulle forpligtigelsen for det optagne lån indfries.

Der skulle holdes generalforsamling en gang om året og bestyrelsen skulle gå på omgang blandt interessenterne.

Det kan i øvrigt anbefales at man læser det vedlagte uddrag afprotokollen, hvor stiftelsen er beskrevet, dette er meget interessant læsning. Man kan her konstatere, at der har været udfærdiget meget præcise og klare vedtægter, og mange af de regler, der blev fastsat i 1904 er stadig gældende i dag. Blandt andet ses fordeling af hvilke ledninger vandværket skal vedligeholde, og hvilke ledninger interessenter skal vedligeholde. at være nøjagtig som i dag.

Det første vandværk der blev oprettet bestod i en vandbeholder, som var beliggende på Murhusbakken ved den vestlige gavl af gården Murhusbakken 8, også i folkemunde kendt som Gunnar Nielsen’s gård.

Vandet til denne vandbeholder blev hentet i et væld på Halagervej 34, og ved hjælp af en hævert ledt i rør til vandbeholderen. Fra vandbeholderen var der en hovedledning ned gennem byen og herfra stikledninger til de 42 interessenter med henholdsvis en og 2 vandhaner.

Allerede i 1905 måtte bestyrelsen konstatere at tiden var løbet fra vedtægterne, idet det var fastsat at vand kun måtte anvendes til husholdning og vanding af dyr og ikke til industriel udnyttelse. Men i 1905 lå der en ansøgning fra smed S. Dahl, som søgte om vand til hans motor. Smed Dahl fik lov til denne iridustrielle udnyttelse, mod at han selv skulle bekoste indlægning af vandet, betale 6 kr. àrligt. og evt. reparationer var for egen regning. Industrialiseringen havde sàledes holdt sit indtog i Støvring.

1906 var den gal igen med vedtægteme, idet man nu fik en ansøgning fra kommunen om at få vand fra vandværket til bygning af den nye skole. Og for nye beboere i Støvring var denne skole beliggende på Kronjydevej nr. og hvor bygningeme stadig bruges som privat beboelse. På gavlen af bygningen står der stadig byggeàret 1906,og skolen var for øvrigt I brug indtil 1965, hvor Korshøjskolen blev bygget. I protokollen kan man læse, at der blev givet lov til at bruge vand. På betingelse af, at man ikke brugte vandet til at: “læske kalk”, og i tilfælde af at der ikke var vand nok til de øvrige interessenter. sã skulle man betale for vandet.

Den 15. Januar 1915 afholdcs der generalforsamling. Og på dette møde får Stovring sit første rigtige vandværk med elektrisk pumpe og pumpehus. For nye beboere i Støvring var dette pumpehus placeret, på Kronjydevej hvor busskuret er placeret i dag.

Og det var fra dette pumpehus, Støvring blev forsynet med vand frem til 1978. hvor det nye vandværk blev bygget pa Nørreskovvej.

I protokollen kan læses følgende:
Den 15 Januar afholdt Støvring Vandværk Generalforsamling og det vedtoges af installere elektrisk kraft med motor til vandværket. Tilbud er fremlagt fra selskabet Rasmussen Fredericia, Siliam Bjerre Skive og selskabet Sehubesh. Det vedtoges af modtage tilbud fra Sebubesh på en 5 HK elektromotor 990 omdrejninger pr. minut, pris opstillet her kr. 950. Installationen fra Rasmusssen Fredericia kr. 425 eksklusive luftledningen som leveres fra elektricitetsværket. På pumpe og rørledning lå tilbud fra Søren Dahl. Pumpen som er en dobbeltvirkendc suge højtrykspumpe kr. 750. Rørlægning inklusive nedtagning afstophane og rem til elektromotoren kr. 200. Tillige tilbud fra Anders Thøgersen på murerarbejde og støbning af fundamenter og gulvflade med tillæg af matcrialer 452 kr. På tømmerarbejdet er ikke kommen tilbud men anslås til ca. 50 kr. Efter indkomne tilbud I alt kr. 2.877”

Stovring den 15. Januar 1919.
Jens Thorsen Mogens Pedersen Jens Jorgensen.