Vedtægter for Støvring Vandværk


Vedtægter for Støvring Vandværk a.m.b.a.

§ 1 navn og hjemsted

Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Støvring Vandværk a,m.b.a.

Selskabet har hjemsted i Randers Kommune.

§ 2 formål

Selskabets form er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov og det for vandværket fastsatte regulativ at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde med godt 0g tilstrækkeligt vand samt at varetage medlemmernes fælles interesser i vandforsyningsspørgsmål samt deraf afledte forhold.

§ 3 medlemmer

Enhver, der har tinglyst adkomst til fast ejendom i forsyningsområdet, kan blive medlem af selskabet.

For ejendomme, der er opdelt i ejerlejligheder, er det ejerne at de enkelte ejerlejligheder, der er medlem, med mindre andet er tinglyst på ejendommen.

4 medlemmernes rettigheder

Selskabets medlemmer har ret til at blive forsynet med vand på de vilkar, der er fastsat i det af kommunen fastsatte regulativ

Ved indmeldelse udleveres vedtægter, regulativ Og gældende takstblad

5 medlemmernes forpligtelser og hæftelser I øvrigt 

For enhver af seskabets forpligtelser hæfter medemmerne alene med den i selskabet indbetalte kapital.

Ethvert medlem indtræder med alle de rettigheder og forpligtelser, der fremgâr af vandværkets regulativ og takstblad - herunder betaling af anlægsbidrag, samt af nærværende vedtægter.

Sàfremt et medlem overdrager sin ejendom, er medlemmet - ved dødsfald medlemmets bo - forpligtet til at drage omsorg for, at den nye ejer indtræder i medlemmets forpligtelser over for selskabet. Når selskabet modtager meddelelse om ejerskifte, ophører medflemmets rettigheder og forpligtelser over for selskabet.


§ 6 udtræden af selskabet¨

Udtræden af selskabet ken ske ved grundens ophør som selvstændigt matrikelnummer, eller hvis ejendommen overføres til andet forsyningsomrâde.

Såfremt en grund ophører som selvstændigt matrikelnummer, afbrydes stikledningen fra forsyningsledningen, og medlemmet udtræder af selskabet.

Ved udtræden kan der ikke udbetales eller udloddes andel i selskabets formue, ligesom eventuelle omkostninger afholdes af medlemmet.

§ 7 levering til ikke-medlemmer (købere)

Institutioner - som ifølge deres natur - eller ejere af enkelte ejendomme - som ifølge særlige omstændigheder ikke kan være medlemmer, vilo mod en af bestyrelsen fastsat afgift kunne få leveret vand. Sådanne købere skal forpligte Sig til at overholde vandværkets vedtægter og regulativ.

Det samme gælder distributionsforeninger/selskaber, der helt eller delvist dækker deres leveringspligt ved køb fra selskabet.

Bestyrelsen fastlægger i hvert enkelt tilfælde vilkårene for sådanne vandleverancer.

 

§ 8 generalforsamling

Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned.

Indkaldelse til generalforsamlinger, savel ordinære som ekstraordinære sker med mindst 14 dages varsel ved særskilt meddelelse til hvert enkelt medlem eller ved annoncering i lokal avis med angivelse af dagsorden.

Foslag skal for at kunne behandles på ordinær generalforsamling, afgives til bestyrelsen senest den 15. januar.

Dagsorden for den ordinære generatforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

  1. 1. Valg af dirigent
  2. 2. Bestyrelsens beretning
  3. 3 Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
  4. 4. Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse
  5. 5. Behandling af indkomne forslag
  6. 6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
  7. 7. Valg af revisorer
  8. 8. Eventuelt

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen.

EkstraordinEer generalforsamling skal indkaldes, når mindst 30 af medlemmerne fremsætter skriftlig forlangende herom til bestyrelsen, ledsaget af en skriftlig dagsorden.

I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden to måneder efter modtagelsen at den skriftlige begæring, og dagsordenen skal udsendes med indkaldelsen

De på generalforsamlingen trufne beslutninger indføres referat, der underskrives af dirigenten


§ 9 stemmeret og afstemninger

Intet medlem har mere end en stemme, uanset vedkommende ejer flere ejendomme.

Et medlem kan afgive stemme ved skriftlig fuldmagt. Et medlem kan dog udover egen stemme kun afgive yderligere en stemme ved fuldmagt.

Ethvert medlem kan kræve hemmelig afstemning. Købere i henhold til § 7 har ret til at overvære generalforsamlingen og har taleret, men ingen stemmeret. Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed.

Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages, når mindst 2/3 af de stemmeberettigeae er til stede, og når mindst 2/3 af disse stemmer for.

Er kun den anden af disse betingelser opfyldt, kan forslaget vedtages på en efterfølgende ekstraordinær- eller næste års ordinære generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer, uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede.


§ 10 bestyrelsen

Selskabets bestyrelse består af 5 medemmer, valgt blandt medlemmerne for 2 år ad gangen, det der hvert år på den ordinære generalforsamling afgår skiftevis 2 og 3 medlemmer.

Herudover er hvert år valgt 2 suppleanter, som ved afgang fra bestyrelsen tiltræder efter opnået stemmetal. Sådanne bestyrelsesmedlemmer indtræder i det afgâede medlems resterende valgpenode.

Genvalg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig selv. Den er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Bestyrelsen kan til varetagelsen at den daglige drift ansætte fornødent personale og ligeledes afholde de efter dens eget skøn nødvendige udgifter til administration, reparation og vedligeholdelse.

Bestyrelsen har ansvar for regnskabsførelsen og opstiller årsregnskab og budget.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører referet, der underskrives af de tilstedevrende bestyrelsesmedlemmer.

Anlægsvirksomhed, der overstiger det vedtagne budget incl. eventuelle henlæggelser, skal forelægges generalforsamingen. 

Bestyrelsen kan i tilfælde af overtrædelse af konkrete påbud pålægge overtræderen en særafgift, som skal fremgå af takstbladet.

§ 11 tegningsret

Selskabet tegnes at formanden I forening med ét bestyrelsesmedlem.

Ved køb, salg eller pantsætning at fast ejendom og ved udstedelse af gældsbeviser kræves dog hele bestyrelsens underskrift.

Bestyrelsen kan meddele prokura

12 regnskab

Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31 december.

Det årlige overskud, der måtte fremkomme efter forsvarlige afskrivninger og henlæggelser, kan ikke udbetales til medlemmerne.

Revision at regnskaberne foretages jfr. generalforsamlingsbeslutning af den/de generalforsamlingsvalgte revisor(er), og/eller en af bestyrelsen eventuelt antaget revisor.

Årsregnskabet underskrives at revisoren og bestyrelsen.

13 opløsning

Opløsning kan kun besluttes, såfremt 3/4 af samtlige stemmeberettigede stemmer derfor. Dersom opløsningen vil kunne ske uden indskrænkning i forsyningsmulighederne, f.eks. ved

 

forsyningsmulighederne, f.eks. ved fusion med et andet vandværk eller ved kommunal overtagelse, kan opløsningen dog besluttes efter de i § 9 angivne bestemmelser vedrørende vedtægtsændringer.

Den opløsende generalforsamling træffer afgørelse om eventuelie aktivers anvendelse. Et eventuelt overskud kan ikke udloddes til medlemmerne, men kan overføres til et andet selskab. der varetager samme eller lignende formål som selskabet.

14 ikrafttræden

Seiskabets vedtgter er sidst ændret på generalforsamlingen den 1. marts 1995

De træder i kraft den 1. januar 2010